Otevřený dopis zastupitelům obce Halenkova...

Otevřený dopis zastupitelům obce Halenkova

 

Vážení zastupitelé,

 

nebývá běžně zvykem, že Vás touto formou osloví občan Halenkova a ještě k tomu v době, kdy Vám za chvíli skončí mandát zastupitele. Ale jinou možnost nemám. V rámci uvažované opravy místní komunikace vedoucí do údolí Hluboké jsem byl panem místostarostou Maňákem vyzván, abych provedl u sjezdu z místní komunikace odvodnění, a to v termínu do 30. 4. 2014. Tento termín jsem dodržel a zároveň jsem vyzval pana místostarostu, aby v témže termínu, sjednal nápravu, kdy obec ve třech případech způsobila škodu na mém soukromém majetku a aby byla sjednána náprava a případně aby obec předložila návrh řešení či majetkoprávní vypořádání. Dostával jsem úřední nesmyslné odpovědi, nebylo vypsáno žádné místní šetření, nebyla sjednána náprava (ani se o to nikdo nepokoušel) a očividně tuto záležitost pan místostarosta nechtěl řešit. Při této příležitosti je nutno připomenout, že zástupcům radnice byl dán mandát, aby spravovali věci veřejné a zastupovali občany ve všech legislativních krocích spojených s komunální politikou.

 

Dopisem ze dne 23. 6. 2014 jsem urgoval nápravu a pana místostarostu jsem upozornil, že mi nezbývá nic jiného než zaslat otevřený dopis všem zastupitelům a seznámit je se svérázným postupem při řešení problémů s občany, o podivné administraci vodovodních přípojek v údolí Hluboké, porušování zákonů a nedodržení rozhodnutí Zlínského kraje. Naivně jsem se domníval, že dostanu konečně nějakou zprávu, ale další tři měsíce se nic nedělo.

 

Pan starosta ještě nedávno na webových stránkách konstatoval v trpném rodě, že byl postaven páteřní vodovodní řad do zmiňovaného údolí. Neznalý návštěvník webu si dovodí, že tato investiční akce byla provedena v obvyklých termínech ke spokojenosti všech budoucích odběratelů pitné vody. Opak však byl pravdou. Podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním byla zaslána v měsíci listopadu 2008 petice za vybudování veřejného vodovodu. Už jenom to, že se občané domáhají touto formou vodovodu, svědčí o nekoncepční práci radnice v oblasti výstavby technické infrastruktury v obci. Ostatně to dokreslují tahanice, při schvalování obecního rozpočtu pro příslušný kalendářní rok. Dva roky se nic nedělo, ale něco se udělat muselo, neboť občané již byli netrpěliví. Tak obec „vymyslela" taktický tah, že se zpracuje studie a tím se získá čas. Studii předložil pan Závodný ve variantním řešení, a zbytečně bylo vyhozeno cca 60 tisíc Kč. Obec se rozhodla pro technické řešení bez vybudování samostatného tlakového pásma. Při této příležitosti se ptám. Jakým právem vedení radnice rozčlenilo občany na „vyvolené" a „zatracené", neboli chcete li, kdo bude mít vodu a kdo ne. Vzhledem k tomu, že se jedná o sevřené údolí a nemovitosti se nacházejí v intravilánu obce, bylo záhodno najít takové technické řešení, přijatelné pro všechny občany z hlediska realizace přípojek a tlakových poměrů. V této situaci bylo jediným pozitivním krokem to, že obec převedla práva a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení na nového investora. Když se někteří občané začali bouřit nad technickými paskvily projektovaných přípojek, VaK Vsetín a.s. promptně zadal zpracování II. etapy projektové dokumentace s výstavbou AT stanice u kapličky. Toto řešení bylo ostatně navrhováno v grafické části zmiňované petice. Tím byla odstraněna koncepční pochybení obce.

 

 K realizaci přípojek jen stručně. Administraci zajišťoval pan místostarosta. To, že si plete pojmy jako územní souhlas či územní rozhodnutí, to vyvolává úsměv. Avšak když pan místostarosta v úředním dopise otevřeně lže, to už nelze akceptovat. Konkrétně v dopise ze dne 5. 2. 2014 stojí, že územní souhlas (má být správně územní rozhodnutí) si občané vyřizují sami. Občané však zplnomocnili obec, aby je zastupovala při vydání územního rozhodnutí na realizaci vodovodních přípojek. Dopisem ze dne 7. 2. 2014 pan místostarosta oznamuje občanům, že Rada Obce Halenkova na svém 75. řádném zasedání schválila termín, dokdy mají občané zhotovit vodovodní přípojky. Termín byl stanoven do 31. 5. 2014. Informoval pan místostarosta radní na tomto zasedání, že není schopen za půl roku zajistit územní rozhodnutí? Byli si radní vědomi toho, že tímto nutili občany, aby stavěli tyto přípojky na „černo"? Pro úplnost uvádím, že územní rozhodnutí o umístění stavby „Vodovodní přípojky Halenkov - Hluboké" bylo vydáno až 6. 6. 2014. V normálně fungující obci tato závažná pochybení jsou podnětem k odvolání z funkce, avšak na Halenově se takovýto postup pravděpodobně toleruje.

 

Na konkrétní dotaz, kdo je zodpovědný za nehospodárné vynaložení finančních prostředků vybudování místní komunikace, tak se pan místostarosta odvolával na Vás, vážení zastupitelé. Konkrétně mám na mysli realizaci opravy místní komunikace v údolí Hluboké, kdy v rozpočtu pro rok 2010 byla profinancována částka 140 603 Kč a zároveň v témže rozpočtu byla vyčleněna částka 250 tisíc na projektovou dokumentaci vodovodu Hluboké. Kdo je zodpovědný za koordinaci těchto zakázek? Vy to nejste, jak mi podsouvá pan místostarosta. Vodovod nešel uložit jinam, než do komunikace. Takže za čtyři roky, v letošním roce se v inkriminovaném úseku buduje znovu nová komunikace. Bez komentáře.

 

To, že tomuto vedení radnice se vytratila kreativita z pracovní činnosti, je evidentně zřejmé. Jinak by se nemohly zveřejňovat připravená a předkládaná usnesení v té podobě, v jaké jsou zveřejňovány na webových stránkách obce. Jednoznačně si dovolím tvrdit, že takto formulovaná usnesení jsou výsměchem občanům, a kterým tímto bývají odepírány zásadní informace, které projednávají orgány obce. Abych byl konkrétní:

 

Usnesení  z 21. zasedání Obecního zastupitelstva Halenkov ze dne 18. 12. 2013, bod 5:

 

OZ schvaluje pronájem pozemku p.č. 310/10 v k.ú. i obci Halenkov Františku Plánkovi, který jej doposud pronajímal

 

Vážení zastupitelé, jednoznačně byl v tomto případě porušen zákon o obcích, neboť zveřejnění záměru pronajmout pozemek a následný pronájem je v kompetenci rady obce. Na zastupitelstvo obce se ani nemůže delegovat činnost, která je dle zákona o obcích plně v působnosti rady obce. Ovšem takto formulované usnesení je hodno tohoto vedení halenkovské radnice. Zůstává otázkou, zda uzavřená nájemní smlouva je vůbec právně platná.

 

V tomto případě měly být schváleny podstatné náležitosti nájemní smlouvy, o kterých se v tomto usnesení vůbec nehovoří, takže i z tohoto důvodu nelze smlouvu vůbec uzavřít. Takže usnesení by mělo znít asi takto:

 

Rada Obce Halenkov

schvaluje

pronájem pozemku p.č. 103/10, k.ú. Halenkov,  orná půda o výměře 1 380 m2, panu Františkovi Plánkovi Halenkov 470, za účelem zemědělského využití a z části ke zřízení zahrady, na dobu neurčitou, za nájemné 1 000 Kč/rok, dle důvodové zprávy

Údaje v usnesení jsou smyšlené.  Z takto přijatého usnesení získá občan Halenkova potřebné informace.

 

Vážení zastupitelé,

s plnou vážností Vám touto formou sděluji, že jsem neprodal svůj rodinný dům manželům Hrňovým, jak jsem se dočetl z Usnesení z 80. Zasedání Rady Obce Halenkov ze dne 19. 5. 2014. To že radnice porušuje zákon o ochraně osobních údajů (ve zveřejněných údajích nemá být uvedeno bydliště žadatele, to má být uvedeno pouze v materiálu, který je určen pro archivaci), už mě nepřekvapuje. Je na pováženou, že tak závažné listiny, kterými bezesporu přijatá usnesení orgánů obce bezesporu jsou, jsou zveřejňována s takovými chybami. Místo kontrol přijatých usnesení se snižuje pan starosta k tomu, že udal občana Halenkova s odůvodněním, že má na svém pozemku černou stavbu a zaštiťuje se občany, kteří údajně na tuto skutečnost poukazují. Kdyby tato zmíněná stavba ohrožovala občany, zasahovala do veřejného prostranství, či jinak obec omezovala a nedalo se s vlastníkem domluvit, tak to pochopím. V tomto případě se jedná o nepochopitelný krok pana starosty, neboť má své občany upozornit na stavby, které jsou v rozporu se stavebním zákonem a ne je udávat.

 

Na druhé straně pan starosta, si v rozporu se zákony této republiky připlotil bez vědomí vlastníka pozemku a tudíž bez právního důvodu užívá pozemek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a tímto mu vzniká bezdůvodné obohacení. Rovněž stavba pevně spjata základy se zemí (oplocení) není pravděpodobně řádně povolena. Co víc k tomuto dodat ....

 

Antonín Janota

 

V Halenkově 22. 9. 2014

 


 

Dokument je ke stažení v PDF formátu ZDE

 

 

Vyhledat nemovitost

Nemovitosti
 
Typ nabídky
 
Velikost
 
Lokalita
 
 

Podívejte se i do naší sekce SBĚRATELSTVÍ

 

 
Napište nám

 
 
 

Rychlý kontakt

špalek reality

 

Petr Špalek

tel.: +420 774 704 444

e-mail: realityspalek@seznam.cz

 

© 2011 ŠPALEK REALITY | NOWONET media, s.r.o.